Quy trình thiết kế thi công nhà hàng

Bố cục vượng tài Trang trí nội thất nhà hàng dọc tọa Tuất hướng Thìn

Bố cục vượng tài trang trí nội thất nhà hàng dọc tọa Tuất hướng Thìn
Phương dông của đại thái cực là vị trí linhthần, gặp thủy là vượng chính tài. Theo tinh bàn của nguyên cuộc thì vị trí đông gặp ba sao ngũ quỷ, Nhất Bạch, Bát Bạch; sao cát nhiều hơn sao hung; thủy ở đây là cuộc ngũ quỷ vận tài, chính tài và I hoạnh tài đều vượng. Vì vậy về phương diện bô cục, khung cửa sổ ở hướng đông bài trí vòng phonc thủy.
Còn khung cửa sổ khác ở hướng đông nam, then lý luận Huyền Khôrig đại quái, nhà hàng mở cửa hướn tây bắc thì lấy hướng đông nam gặp thủy, gọi lỉl chính thủy, chủ đại vượng chính tài. Vì vậy bài trí chậu bonsai phun nước ở phương vị này là thủ vượng tài.
Hướng tây nam của đại thái cực trong vận là thúc đẩy thủy khí, gặp thủy thì vượng hoạn tài, theo tinh bàn của nguyên cuộc là gặp diên niên, cũng luận vượng tài.
Vị trí nước của nhà hàng bếp ở hướng tây thì tố hơn là ở hướng tây bắc.