Quy trình thiết kế thi công nhà hàng

Phương pháp tiên tiến quản lí tài nguyên trên công trường

Tư vấn xây nhà

Vì vậy cần mạnh dạn áp dụng những phương pháp tiên tiến, hiện đại cho việc cung cấp, quản lí tài nguyên trên công trường. Có ba phương pháp thường dùng.
• Phương pháp cổ điển: sổ sách giấy tờ.
• Phương pháp tiên tiến: phiếu đục lỗ, bảng, đồ thị.
• Phương pháp hiện đại: sử dụng máy tính điện tử (phần mềm quản lí vật tư trên công trường).
Hiện nay ở Việt Nam nhiều công trưòng vẫn theo phương pháp cổ điển, chủ yếu dùng sổ sách… Vì vậy xử lí thông tin rất chậm, không đáp ứng kịp thòi những vấn đề thay đổi hàng ngày. Nên cô gắng áp dụng phương pháp tiên tiến và hiện đại. Các phương pháp tiên tiên và hiện đại có thể cho biết trong từng ngày, từng thời điểm cần thông tin, sô lượng hiện có của từng loại nguyên vật liệu. Đó là các vấn đề cần mạnh dạn nghiên cứu áp dụng.
Sau đây giới thiệu một phương pháp lập kế hoạch cung ứng vật liệu bằng đồ thị.

Có thể bạn quan tâm