Quy trình thiết kế thi công nhà hàng

TÍNH TOÁN MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC

To chuc su kien Rievents

TÍNH TOÁN MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC
Thực chất của việc tính toán mạng lưới cấp nước, là xác định được lưu lượng nước chảy trên đưòng ống, trên cơ sở đó mà tính hoặc chọn đưòng ống cấp nước, cũng như xác định tổn thất áp lực trên đường ông, để xác định chiều cao của tháp nước hoặc tính toán, chọn máy bơm.
Khi tính toán mạng lưới cấp nước, thường phải tính cho hai trường hợp cơ bản sau đây:
• Trương hợp dùng nước lớn nhất.
• Trường hợp dùng nước lớn nhất khi có cháy xảy ra.
Trên công trường xây dựng, thường chỉ tính cho trường hợp dùng nước lớn nhất, nếu lưu lượng này lớn hơn lưu lượng nước chữa cháy, với yêu cầu khi có cháy, tất cả nước sản xuất và sinh hoạt sẽ dừng lại phục vụ cho việc chữa cháy. Nếu lưu lượng nước dùng cho sản xuất và sinh hoạt nhỏ hơn nước chữa cháy, để kinh tế chỉ cần tính 70% lượng dùng nước lớn nhất, cộng vói nước chữa cháy theo tính toán.

Có thể bạn quan tâm